Dr. Fathima A
M.A., B.Ed., M. Phil., Ph.D., SLET

Assistant Proffesor
:
CRITICAL ANALYSIS OF THE WORKS OF VISHWANATH PRASAD TIWARI

  • Hindi gadya ki vidyahe- Dakshin Bharath – 2010
  • kavitha kya hai – Hindi Prachar samachar-2010
  • Mukhti boadh ki kavya bhasha – Adunik kaviyo ki kavya par samaalochhana-2011
  • Rachana ki sarokar- Hindi Prachar samachar-2012
  • kamkaji nariyo ki bhachho ki samasya-2014
:
Essays Writing, Speech, Story Writing